Quản trị

Quản trị

Kevin-Clark-300x225
Kevin Clark
Hiệu trưởng
703.228.5401
@Principal_YHS


Tiến sĩ Kevin Clark là Hiệu trưởng Trường Trung học Yorktown. Ông giám sát đội Hành chính, cũng như bộ phận Toán học.
Hình ảnh của Trợ lý Hiệu trưởng William Lomax
William Lomax
Trợ lý Hiệu trưởng
703.228.5405


Ông William Lomax là Trợ lý Hiệu trưởng tại Trường Trung học Yorktown. Ông giám sát sự hỗ trợ của các sinh viên Lớp 2023 và giám sát các khoa Nghiên cứu Xã hội, Gia đình và Tiêu dùng, Nghệ thuật Sân khấu, Âm nhạc, Nghệ thuật và Trung tâm Truyền thông. Ông cũng chịu trách nhiệm điều phối và giám sát các nhân viên hỗ trợ của trường.
Emmet Conroy
Emmet Conroy
Trợ lý Hiệu trưởng
703.228.5406
@YorktownAP


Ông Emmet Conroy là Trợ lý Hiệu trưởng tại Trường Trung học Yorktown. Ông giám sát việc hỗ trợ học sinh Lớp 2026 và giám sát các khoa Học viên Anh ngữ (EL), Chương trình Interlude, Giáo dục Đặc biệt và Ngôn ngữ Thế giới.

Laura Porter 2022

Laura khuân vác
Trợ lý Hiệu trưởng
703.228.2618


Cô Laura Porter là Trợ lý Hiệu trưởng tại Trường Trung học Yorktown. Cô giám sát việc hỗ trợ sinh viên Lớp 2025 và giám sát các Khoa Tiếng Anh, Kinh doanh, Khoa học Máy tính và Kỹ thuật.
Hình ảnh của Trợ lý Hiệu trưởng Suzanne Evans
Suzanne Evans
Trợ lý Hiệu trưởng
703.228.5433
@SEvansYHS


Cô Suzanne Evans là Trợ lý Hiệu trưởng tại Trường Trung học Yorktown. Cô giám sát việc hỗ trợ học sinh Lớp 2024 và giám sát các Khoa Kỹ năng sống, Kiểm tra, Khoa học và Năng khiếu.
Johanna Boyer
Cô Johanna Boyers
Giám đốc, Dịch vụ Tư vấn
703.228.5403


Cô Johanna BoyersGiám đốc Tư vấn tại trường trung học Yorktown.
Hình ảnh của Giám đốc Điền kinh Michael Krulfeld
Ông Michael Krulfeld
Giám đốc, Hoạt động sinh viên
703.228.5388
@YHSSports


Ông Michael Krulfeld là giám đốc của Hoạt động sinh viên tại trường trung học Yorktown. Ngoài việc giám sát chương trình điền kinh, câu lạc bộ và hầu hết các hoạt động sau giờ học, anh ấy chịu trách nhiệm giám sát Phòng Giáo dục Thể chất. Ông có bằng Thạc sĩ Tư vấn của Đại học George Washington và bằng Đại học của Đại học Virginia.
Cheryl người đánh cắp
Bà Cheryl Stotler
Trợ lý Giám đốc, Hoạt động Sinh viên
703.228.5375


Bà Cheryl Stotler là Trợ lý Giám đốc của Hoạt động sinh viên tại trường trung học Yorktown. Ngoài việc hỗ trợ Giám đốc Hoạt động Sinh viên trong việc quản lý chương trình điền kinh và giám sát các câu lạc bộ tại Yorktown, Cô Stotler điều phối các hoạt động trong lớp và Lễ Tốt nghiệp. Cô cũng chịu trách nhiệm phát triển Lịch các hoạt động tổng thể của Yorktown và các trang web Hoạt động và Thể thao. Cô Stotler tốt nghiệp trường Công nghệ Virginia.

Samuel_Wightman

 

Ông Samuel Wightman
Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy
703.228.5393

Ông Samuel Wightman là Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy tại Trường Trung học Yorktown. Ông giám sát sự hỗ trợ của Công nghệ Giáo dục tài nguyên, hướng dẫn và bảo trì.