Tham dự

Phòng chấm công

Khi vắng mặt đột xuất, phụ huynh nên liên hệ với Văn phòng Điểm danh và gửi thư giải thích ngay sau khi vắng mặt.

Hỗ trợ hành chính tham dự

Chuyên gia chấm công

Vui lòng truy cập Chính sách tham dự để biết thêm thông tin về Chính sách chuyên cần.