Phòng chấm công

Phòng chấm công

Khi vắng mặt bất ngờ, phụ huynh hoặc người giám hộ nên liên hệ với Văn phòng theo dõi và giải thích ngay sau khi vắng mặt qua thư thoại, email hoặc qua Cha mẹ. Phải nhận được thông báo trong vòng 2 ngày kể từ ngày học sinh trở lại trường. Đối với những trường hợp vắng mặt đã được lên kế hoạch trước, vui lòng liên hệ với Văn phòng Điểm danh bằng thư thoại hoặc email ngay khi sắp xếp xong.

Hỗ trợ hành chính tham dự

Để thông báo cho chúng tôi về sự vắng mặt, xin vui lòng liên hệ:

Chuyên gia chấm công

Nếu bạn cần hỗ trợ để con bạn đi học đều đặn, vui lòng liên hệ:

Chính sách tham dự

Vui lòng truy cập của chúng tôi Chính sách tham dự trang để biết thêm thông tin về các chính sách chuyên cần tại Trường Công lập Arlington và tại Trường Trung học Yorktown.