Trợ giúp học tập

Những nguồn nào có sẵn để trợ giúp học tập?

Khi sinh viên gặp khó khăn trong một khóa học, có rất nhiều tài nguyên có sẵn để hỗ trợ họ trong việc học. Học sinh thường sắp xếp để gặp giáo viên của mình trước giờ học, sau giờ học và đôi khi, trong giờ ăn trưa, tùy thuộc vào lịch trình của giáo viên. Ngoài ra, các phòng thí nghiệm và phòng học sau đây luôn sẵn sàng sau giờ học:

  • Phòng thí nghiệm Toán học: Thứ Ba & Thứ Năm 3:05 - 4:05 PM
  • Trung tâm viết: Thứ Hai & Thứ Năm 3:05 - 4:05 PM
  • Phòng học sau giờ học: Thứ Hai - Thứ Năm 3:05 - 4:05 chiều

Các khoa Tiếng Anh, Toán, Khoa học Xã hội và Khoa học sẽ đăng thời gian và địa điểm cho các buổi xem xét SOL vài tuần trước SOL vào cuối năm. Học sinh trong National Honor Society cung cấp dịch vụ dạy kèm cho học sinh.