Kiểm tra cuối kì

Ngày thi cuối kỳ là khi nào?

Kỳ thi cuối kỳ được tổ chức vào tháng Sáu. Các bài kiểm tra có thể tính bằng 20% ​​điểm tổng kết của học sinh. Đừng lên lịch cho gia đình đi nghỉ trước khi kết thúc giờ học, sau khi tất cả các bài kiểm tra đã hoàn thành.