Điểm trực tuyến

Phụ huynh có thể xem thông tin về điểm trực tuyến không?

Phụ huynh có thể xem thời khóa biểu, bảng điểm, học bạ, điểm danh, thông tin nhân khẩu học, bài tập của lớp, điểm số và kỷ luật bằng cách vào: http://apsva.us/familyaccess.

Nếu bạn cần hỗ trợ để truy cập thông tin, hãy hoàn thành mẫu thông tin trợ giúp và phản hồi sẽ được gửi trong vòng 48 giờ.