Trung tâm lãnh đạo

Trung tâm Lãnh đạo & Dịch vụ Công là gì?

Trung tâm là một nguồn lực để tổ chức và phát triển dịch vụ công cộng và lãnh đạo sinh viên tại Yorktown. Trung tâm, đặt tại Phòng 223, thúc đẩy học sinh tự giác, nhận thức và quan tâm đến người khác, và tăng cơ hội tham gia cộng đồng.

Trung tâm duy trì quan hệ đối tác với NOVAM để đào tạo các nhà giáo dục đồng đẳng về HIV / AID, Đại hội đồng Mẫu của YMCA và VEST, nơi đào tạo sinh viên để giáo dục cộng đồng về khả năng sẵn sàng khẩn cấp.

Mô hình Các trang web của Trung tâm có thông tin về các cơ hội phục vụ cộng đồng. Phòng Leadership Center cũng có sẵn cho các cuộc họp câu lạc bộ và là nơi cung cấp thông tin về Chương trình Kinh nghiệm Cấp cao.