Kiểm tra

Con tôi cần loại xét nghiệm nào?

Tiêu chuẩn học tập Các bài kiểm tra (SOL) là bắt buộc để tốt nghiệp ở Virginia.

Tùy thuộc vào điểm của học sinh khi nhập học và số tín chỉ chuyển tiếp của em, con bạn có thể được yêu cầu làm bài kiểm tra SOL trong một trong các kỳ kiểm tra. Con bạn sẽ được thông báo về ngày thi.

Kiểm tra thường được tiến hành vào cuối năm học.

Đừng lên lịch cho gia đình đi nghỉ trước khi kết thúc năm học cho đến khi tất cả các bài kiểm tra đã được hoàn thành.