Sân khấu

Chương trình Nghệ thuật Sân khấu là gì?

Chương trình Nghệ thuật Sân khấu là một chương trình mở rộng với sự tham gia đông đảo của sinh viên. Nó cam kết dạy cho sinh viên tất cả các khía cạnh của sân khấu bao gồm diễn xuất, đạo diễn, viết kịch và kỹ thuật sân khấu.

Có bốn cấp độ là các lớp Nghệ thuật Sân khấu (Nghệ thuật Sân khấu I - IV) và một lớp Kỹ thuật Sân khấu dành cho học sinh lớp 10, 11 và 12.

Chương trình cũng có Tổ chức Tăng cường Phụ huynh mạnh mẽ (Chương trình Nghệ thuật Sân khấu), hỗ trợ các hoạt động của bộ phận.

Kiểm tra trang web của bộ phận bằng cách truy cập Nghệ thuật sân khấu .