Điều Kiện Để Tốt Nghiệp

Điều Kiện Để Tốt Nghiệp

DIPLOMAS CHO 

LỚP  2022 +

Khu vực kỷ luật Văn bằng chuẩn Xác minh Tín dụng (SOLS) Nâng caoChứng chỉ Xác minhtín
Tiếng Anh 4 2 4 2
Toán học 3 1 4 1
Khoa học 3 1 4 1
Khoa học Xã hội 3 1 4 1
Ngoại ngữ 0 3 của 1 —- 2 của 2
Mỹ thuật hoặc CTE 2 1
PE 2 2
Kinh tế 1 1
Các môn tự chọn bổ sung (hai tuần tự) 4 3
Tổng số tín dụng 22 5 26 5

 

Yêu cầu tốt nghiệp Trang trình bày