Các Chương trình dành cho Học sinh Năng khiếu- Dự bị Đại học, Mùa hè & Tăng cường Năm học