Tổng quan về Nhóm Dịch vụ và Xã hội

Các nhóm Xã hội và Dịch vụ cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia với cộng đồng và giúp đỡ người khác một cách quên mình. Dịch vụ tình nguyện thúc đẩy sự phát triển và tính chính trực của cá nhân. Học sinh phát triển các kỹ năng sống có thể chuyển giao như giao tiếp, quản lý thời gian, tổ chức, lãnh đạo, làm việc nhóm, khả năng thích ứng và đáng tin cậy. Tình nguyện là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người mới từ mọi tầng lớp xã hội!