Tổng quan về Ấn phẩm dành cho Sinh viên

Các ấn phẩm của Yorktown được cung cấp dưới dạng các môn tự chọn cả năm / một tín chỉ. Họ cung cấp cho sinh viên cơ hội để thể hiện tiếng nói của họ về các chủ đề liên quan đến cuộc sống của họ và để tiếp cận những người khác. Việc tham gia vào các ấn phẩm giúp cải thiện tư duy sáng tạo, kỹ năng giao tiếp và đọc viết. Học sinh thực hành tạo ra ý tưởng, nghiên cứu, viết, đọc và chỉnh sửa. Thành thạo những kỹ năng này dẫn đến cảm giác thành tựu và lòng tự trọng mạnh mẽ hơn.