Sinh viên EdTech

Tiêu đề Công nghệ Giáo dục Sinh viên

Đối với những học sinh có thắc mắc về Công nghệ Giáo dục, vui lòng liên hệ với ITC Trường Trung học Yorktown của bạn.

Samuel Wightman

Trường Trung học Yorktown ITC, Ông Samuel Wightman

Các câu hỏi và mối quan tâm của Học sinh về Công nghệ Giáo dục có thể bao gồm:

 • Công cụ học tập và nghiên cứu
 • Đánh giá
 • Học tập có tính hợp tác
 • Thiết kế danh mục đầu tư
 • Sử dụng phần mềm
 • Thiết bị sinh viên
 • Sử dụng Tài nguyên hướng dẫn như:
  • Google Apps for Education
  • Microsoft Office 365
  • Canvas
 • Sử dụng các công cụ giảng dạy dựa trên web