Sinh viên EdTech

Tiêu đề Công nghệ Giáo dục Sinh viên

Đối với Học sinh có thắc mắc về Công nghệ Giáo dục, vui lòng liên hệ với Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy của Trường Trung học Yorktown (ITC) của bạn.

Samuel Wightman Kathy Gust
Samuel Wightman
samuel.wightman@apsva.us
703-228-5393
phòng 287
Kathy Gust
kathy.gust@apsva.us
703-228-5387
phòng 287

Các câu hỏi và mối quan tâm của Học sinh về Công nghệ Giáo dục có thể bao gồm:

 • Công cụ học tập và nghiên cứu
 • Đánh giá
 • Học tập có tính hợp tác
 • Thiết kế danh mục đầu tư
 • Sử dụng phần mềm
 • Thiết bị sinh viên
 • Sử dụng Tài nguyên hướng dẫn như:
  • Google Apps dành cho giáo dục
  • Microsoft Office 365
  • Canvas
 • Sử dụng các công cụ giảng dạy dựa trên web