apsmain

Quyền truy cập của tôi - Sinh viên

Đây là chế độ xem của sinh viên cho MyAccess. A cho APS. Các ứng dụng. Tên. Canvas: Hệ thống quản lý học tập. Destiny Discover: Yorktown, Discovery Education, Google @ APS, Google Apps for Education, MacInVia, Naviance: Yorktown High School. Office 365: Microsoft trong CLoud, StudentVUE: Truy cập trực tuyến vào thông tin của bạn.

Đây là chế độ xem của sinh viên cho MyAccess.