Kiểm tra ACT giả

Làm Bài kiểm tra YHS Mock ACT và nhận phản hồi từ các Nhà giáo dục Thủ đô. Các khoản đóng góp từ cơ hội này sẽ được dùng để ủng hộ Lớp học Yorktown Junior, Lớp 2024.

ACT mô hình có độ dài đầy đủ này đang được quản lý bởi Nhà giáo dục Thủ đô, một nhóm thử nghiệm địa phương.

Tờ rơi với Liên kết Đăng ký cho bài kiểm tra có sẵn tại đây: ACT Thực hành YHS Mùa thu 2022.

 

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc:

Địa Chỉ

Cafeteria