Trả tiền học đại học

Hội thảo trên web ảo

  • Trình bày bởi Jimmy Mauger, Giám đốc Hỗ trợ Tài chính, NVCC
  • Các bạn đều được chào đón. Tốt nhất cho những người cao niên hiện tại và gia đình của họ. Các chủ đề bao gồm FAFSA cho lớp 2023, Hồ sơ CSS, tìm học bổng, trợ cấp và khoản vay
  • Kết nối qua ZOOM

 

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc:

Địa Chỉ

ảo