Họp Hội đồng Nhà trường: Điều trần Công khai về Kế hoạch Cải thiện Vốn được Đề xuất của Hội đồng Nhà trường trong năm tài chính 2023-32 (CIP)

Chương trình nghị sự và thông tin cơ bản cho các cuộc họp của Hội đồng trường được đăng trên BoardDocs vì chúng có sẵn. Truyền thuyết có thể thay đổi.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc:

Địa Chỉ

Phòng hội đồng Syphax 256-258 Đại học Washington, Arlington, VA 22204 + Google Map