Tài Nguyên Bổ Sung

Nhân viên thư viện Yorktown ở đây để trợ giúp giáo viên, học sinh và nhân viên về nhu cầu thông tin của họ. Chúng tôi cộng tác với các giáo viên về hướng dẫn, dạy các kỹ năng nghiên cứu, cung cấp hỗ trợ trong các dự án và bài báo nghiên cứu chuyên sâu, trình bày cách trích dẫn các nguồn, cung cấp hướng dẫn một kèm một hoặc cả lớp về cách sử dụng cơ sở dữ liệu trực tuyến và / hoặc Nguồn điện tử của chúng tôi, giúp nhân viên và sinh viên của bạn tìm thấy cuốn sách hoàn hảo đó và hơn thế nữa! Dưới đây là một số liên kết chúng tôi hy vọng bạn thấy hữu ích.

Phát Triển Chuyên Môn

Bản quyền

Tài nguyên SOL

Video / Truyền video

Kế hoạch bài học / Tài nguyên học tập