Sân

Đêm phim

Cộng đồng YHS Theater sẽ tổ chức một đêm chiếu phim “mùa ma quái” miễn phí chiếu “BeetleJuice” hoàn chỉnh với bỏng ngô, pizza, kẹo và các món ăn ma quái khác. Hãy đến sân (nếu thời tiết cho phép) để có một khoảng thời gian tuyệt vời!

Đêm chiếu phim PTA

Được tài trợ bởi Yorktown PTA