Kelly Dillon

  • kelly.dillon@apsva.us
  • Giáo viên, nhân viên
  • Nhân viên, Nhân viên hướng dẫn
  • Lớp / Đội: 9, 10, 11, 12

Lịch trình 2019-2020

1 Tiếng Anh 9 Tăng cường
2 Tiếng Anh 9 Tăng cường
3 RISE Viết & Nghiên cứu Xã hội
4 Lập kế hoạch
5 Lập kế hoạch
6 Lập kế hoạch
7 Tiếng Anh 9 Tăng cường
8 Tiếng Anh 9 Tăng cường

 

Khóa học

  • Tiếng Anh 9 Tăng cường
  • Patriot's period 10
  • Báo chí: Tạp chí Văn học