Maguire, Tracy

Bà Maguire

Phone 703.228.5368

Email: tracy.maguire@apsva.us

Bằng cấp và chứng chỉ:

  Phụ huynh và học sinh: Xin lưu ý rằng tôi không sử dụng Bảng đen. Bài tập của sinh viên được tìm thấy trên Google Lớp học. Tất cả thông tin, liên kết và tài liệu hỗ trợ có thể được tìm thấy trên trang web này thông qua các liên kết ở menu bên trái hoặc qua GoogleAPS.

Khóa học

  • Tiếng Anh 9
  • Patriot's period 10