Middleton, Lucy

Bà Middelthon - Trường trung học Yorktown

Thông tin liên hệ * email: lucy.middelthon@apsva.us*

Văn phòng tiếng Anh: 703-228-5368

Do sắp xếp lịch trình, tôi yêu cầu sinh viên sắp xếp thời gian hẹn với tôi để được trợ giúp ngoài giờ học. *

Sinh viên nên sử dụng Google Lớp học để biết thông tin và bài tập. Vui lòng liên hệ với tôi để biết thông tin đăng nhập.

Liên kết để có

Định dạng và trích dẫn MLA

Cận thị 

Khóa học

  • Ngôn ngữ & Sáng tác tiếng Anh, AP
  • Patriot's period 09