Sadauskas, Rachel

 

Văn phòng chính: 703 / 228-5400

@yhsenglish

HC2014Các lớp học:

Các yếu tố và chiến lược đọc

Nghiên cứu phim I & II

 Hươu cao cổ 2
Thông báo chung:

miệng của sự thật

 

 

Khóa học

  • Nghiên cứu phim II
  • Các yếu tố & chiến lược đọc
  • Nghiên cứu phim
  • Patriot's period 10
  • Tiếng Anh 12