Văn phòng Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập

 

Tamara Stanley
Điều phối viên Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập
(703) 228-2542
tamarah.stanley@apsva.us

Công bằng và Sáng kiến ​​Xuất sắc

  • SOAR (Thành công, Cơ hội và Kết quả)
  • MSAN (Mạng lưới thành tích của học sinh thiểu số)
  • Hoạt động chuyển tiếp
  • Giới hạn đại học
  • Các chuyến đi đại học
  • Để biết thông tin về các chương trình và hoạt động Công bằng và Xuất sắc trên toàn quận, hãy truy cập Trang web Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập APS.