Học tập xã hội và cảm xúc

Sổ tay trực tuyến này phản ánh một số thành phần thiết yếu của triết lý giáo dục mà chúng tôi cố gắng áp dụng mỗi ngày tại Yorktown.

“The Yorktown Way” tập hợp nhiều khoảnh khắc, bài học và suy ngẫm về học tập cảm xúc xã hội (SEL) trong sáu năm qua. Mục đích của cuốn sổ tay này là nhắc nhở chúng ta về những cách hàng ngày mà chúng ta có thể làm gương cho những hành vi này cho học sinh của mình.

Cảm ơn tất cả các nhân viên tại Trường Trung học Yorktown đã đóng góp ý kiến ​​vào cuốn sổ tay này và nỗ lực của họ trong sứ mệnh tiếp tục của chúng tôi nhằm nhấn mạnh cả kỳ vọng học tập cao cho tất cả học sinh và mô hình hóa các kỹ năng và thái độ cần thiết để thành công trong trường học và cuộc sống.