Alani Kravitz

Khóa học

  • Nghệ thuật Sân khấu III
  • Nghiên cứu Sân khấu Nâng cao
  • Nghệ thuật Sân khấu II
  • Rạp hát nâng cao IV
  • Patriot's period 09
  • Nghệ thuật sân khấu I
  • Nhà hát kỹ thuật
  • Nghiên cứu Ind.